REGLEMENT EVENEMENTEN STICHTING ZOMERACTIVITEITEN GIETEN

 1. Definities:
  • SZG: Stichting Zomeractiviteiten Gieten, gevestigd te Gieten.
  • Deelnemer: de persoon of groep (team) die zich bij de SZG middels inschrijving opgeeft om aan een door SZG georganiseerd evenement deel te nemen.
  • Organisatie: alle door SZG ten behoeve van een evenement betrokken personen, w.o. bestuursleden en vrijwilligers.
 2. Deelname aan het evenement is geheel op eigen risico van de deelnemer. De organisatie (w.o. SZG, haar bestuursleden en vrijwilligers) aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele persoonlijke of materiële schade die de deelnemer tijdens of in verband met het evenement oploopt.
 3. De deelnemer vrijwaart de organisatie ter zake van iedere aansprakelijkheid jegens derden als gevolg van onjuist, ongeoorloofd of onrechtmatig handelen van de deelnemer tijdens of in verband met het evenement.
 4. Zolang de organisatie het inschrijfgeld van de deelnemer (mits van toepassing) en diens gegevens ten behoeve van de inschrijving nog niet heeft ontvangen, is diens inschrijving niet definitief. Inschrijving geschiedt bij evenementen met een beperkt aantal deelnemers op volgorde van ontvangst. Bij overschrijding van het maximumaantal inschrijvingen wordt een reservelijst samengesteld.
 5. De deelnemer welke de inschrijving heeft verricht neemt kennis van de geldende regels en deelt deze met zijn of haar mededeelnemers. Ook ziet hij of zij erop toe dat de groeps- of teamgenoten aan de voor het evenement gestelde eisen voldoen en dat men zich houdt aan de geldende regels en instructies.
 6. De deelnemer is gehouden om voorafgaand en tijdens het evenement alle instructies van de organisatie op te volgen. De organisatie is te allen tijde gerechtigd om deelnemers die de regels en instructies van de organisatie niet naleven de deelneming aan het evenement te ontzeggen, zonder enig recht op restitutie van het inschrijfgeld of schadevergoeding aan de deelnemer.
 7. De deelnemer dient zelf voor de nodige verzekeringen ter dekking van schades aan zichzelf, zijn bezittingen, derden of bezittingen van derden zorg te dragen. De organisatie is gerechtigd bijzondere eisen hieraan te stellen, afhankelijk van het type evenement.
 8. Indien het evenement door weersomstandigheden of om organisatorische redenen op een geplande datum geen doorgang kan vinden, zal de organisatie, indien mogelijk, een nieuwe datum vaststellen. Indien geen nieuwe datum wordt vastgesteld, zal het inschrijfgeld aan de deelnemer worden gerestitueerd.
 9. Tijdens onze evenementen kunnen (foto-) opnames worden gemaakt. Bij het betreden van een evenement geven bezoekers en deelnemers stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.

Zie ook ons privacybeleid.